Blog

Dokumentacja projektowa - Biuro Projektowe Bochnia J2S Architektura

Dokumentacja projektowa: 3 podstawowe części – sprawdź to!

Dokumentacja projektowa: 3 podstawowe części – sprawdź to!

Zakres oraz wygląd dokumentacji projektowej został zmieniony ustawą Prawo budowlane z 13 lutego 2020 r. Nowy format opisywanej dokumentacji obowiązujący od 19 września 2020 r. ma m.in. wpłynąć na szybsze rozpatrywanie spraw w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę budynku. Czym dokładnie jest dokumentacja projektowa, co zawiera, i jak prawidłowo ją przygotować? Poniżej znajdują się szczegółowe odpowiedzi na zadane pytania, które pozwolą Ci na bezproblemowe oraz sprawne przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej.

Spis treści

 1. Czym jest dokumentacja projektowa?
 2. Projekt zagospodarowania działki lub terenu
 3. Projekt architektoniczno-budowlany
 4. Projekt techniczny
 5. Składanie dokumentacji projektowej
 6. Pozostałe dokumenty
 7. Te dokumenty są dokładnie sprawdzane przez urzędników
 8. Wersja papierowa i wersja elektroniczna
 9. Nieprawidłowości w dokumentacji projektowej
 10. Dokumentacja projektowa domu – podsumowanie

Czym jest dokumentacja projektowa?

Projekt budowlany - sprawdź jak powinna wyglądać kompletna dokumentacja robót budowlanych

Dokumentacja projektowa, to zbiór rysunków budowlanych i technicznych poszczególnych branż wraz z opisami. Zawierające wszystkie dane na temat działki oraz projektowanego budynku. Mówiąc dom wyobrażasz sobie przestrzenną formę, jednakże to zdecydowanie więcej elementów, aniżeli fundamenty, ściany, stropy  czy dach. Poprawnie sporządzona dokumentacja oprócz wskazania lokalizacji budynku na działce, branży architektonicznej i konstrukcyjnej zawiera również istotne informacje dotyczące instalacji sanitarnych czy elektrycznych.  Aktualnie dokumentację projektową zgodnie z art. 34 ust. 3 Prawa budowlanego dzieli się na trzy elementy, takie jak:

 1. projekt zagospodarowania działki lub terenu,
 2. projekt architektoniczno-budowlany,
 3. projekt techniczny.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu

Proces wykonania i odbioru robót - jak przebiega cały proces?

Projekt zagospodarowania terenu powinien posiadać wszystkie informacje dotyczące usytuowania obiektu na działce inwestora. W projekcie oprócz wskazania lokalizacji budynku na mapie do celów projektowych należy przedstawić w sposób graficzny oraz opisowy: odległości projektowanego budynku od istniejącej zabudowy i granic działki oraz istniejących sieci, elementy infrastruktury technicznej (istniejące sieci oraz przyłącza, a także projektowane przyłącza lub zewnętrzne instalacje) oraz obszar oddziaływania, np. w przypadku podłączenia instalacji kanalizacji sanitarnej do szamba. Należy również mieć na uwadze najbliższe otoczenie budynku, a w szczególności utwardzenie terenu oraz zachowanie powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub WZ. To istotne dane, mające wpływ na to, czy w pełni wykorzystany zostanie potencjał działki przy jednoczesnym spełnieniu przepisów warunków technicznych i prawa budowlanego, jak również zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub wydanych warunków zabudowy. To ważne, by projekt ten, został sporządzony przez doświadczoną osobę, która zna przepisy warunków technicznych i prawa budowlanego oraz jest w stanie przewidzieć ewentualną problematykę lokalizowania poszczególnych elementów na działce. 

Całe zagospodarowanie terenu nanoszone jest na mapie do celów projektowych. Na tym etapie wykonuje się zgodnie z art. 34. Prawa budowlanego:

 • określenie granic działki/terenu,
 • pomiar i analizę obszaru oddziaływania obiektu,
 • sposób odprowadzania/oczyszczania ścieków,
 • układ zieleni wraz ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych oraz wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,
 • usytuowanie, obrys i układy istniejących, projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, jak i urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym.

Sprawdź usługę projektów budowlanych od A do Z – wysokiej jakości, sprawnie i bezproblemowo.

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt architektoniczno-budowlany - sprawdź całość zakresu i formy projektu - J2S Biuro Projektowe Bochnia

Projekt architektoniczno-budowlany, to tzw. druga część w dokumentacji projektowej, stanowi on integralny element projektu budowlanego potrzebny do uzyskania zgody na budowę i uruchomienie robót budowlanych.

Oprócz ustalenia układu funkcjonalnego oraz zarysu bryły  na etapie tworzenia koncepcji projektowanego budynku rolą architekta jest przygotowanie dokumentacji projektowej branży architektonicznej w formie rysunków budowlanych i opisów. Podstawowy zakres projektu budowlanego branży architektonicznej zawiera takie rysunki, jak: 

 • rzut fundamentów (dobór rodzaju posadowienia budynku uzależniony jest również od opinii geotechnicznej i branży konstrukcyjnej),
 • rzut piwnic (jeżeli zakłada się je w projekcie),
 • rzut parteru,
 • rzuty pozostałych kondygnacji budynku (piętra, poddasza),
 • rzut więźby dachowej,
 • widok dachu,
 • przekrój podłużny i poprzeczny budynku, 
 • widoki wszystkich elewacji budynku, 
 • zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej.

Poniżej znajdują się wytyczne, które muszą znaleźć się w zakresie projektu architektoniczno-budowlanego:

 • układ przestrzenny oraz forma architektoniczna istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,
 • zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczba wydzielonych lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych,
 • charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych,
 • opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,
 • projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne, mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko – charakterystykę ekologiczną,
 • informacja o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych (w przypadku obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego),
 • informacja o minimalnym udziale lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, w tym starszych (w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych),
 • postanowienie udzielające zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, jeżeli zostało wydane.

Projekt techniczny

Formy projektu budowlanego, a projekt techniczny

Projekt budowlany, musi również posiadać projekt techniczny, który zawiera cały zasób informacji branży konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej wymaganej przez urząd, a służącej inwestorowi, kierownikowi budowy oraz wykonawcom inwestycji. Wskazuje on na zakres, metody, jak i sposób odpowiedniego wykonania planowanych robót, urządzeń czy czynności, bez których nie ma możliwości zrealizowania inwestycji.

Poszczególne branże zawierają zarówno część opisową, jak również rysunkową z graficznym przedstawieniem rozwiązań projektowych w budynku.

W celu zbliżenia się do uzyskania pozwolenia na budowę należy konkretnie i rzeczowo wykonać projekt techniczny, na podstawie którego można również oszacować koszty budowy obiektu. Co więcej, projekt ten jest nierzadko wykorzystywany na kolejnych etapach do sporządzenia, np. dokumentacji powykonawczej.

Projekt techniczny zawiera:

 • projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
 • charakterystykę energetyczną,
 • projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,
 • dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych (w zależności od potrzeb),
 • projekt branży sanitarnej,
 • projekt branży elektrycznej,
 • w zależności od potrzeb – w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej – oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych,
 • opinie, uzgodnienia, pozwolenia.

! Projekt techniczny musi być zgodny z projektem zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym

Jeśli zastanawiasz się nie nad budową, a nad przebudową, sprawdź sekcję – projekty przebudowy i rozbudowy. Znajdziesz tam najważniejsze informacje z tej kategorii.

Składanie dokumentacji projektowej

Co do składowych elementów dokumentacji projektowej pojawia się wiele pytań ściśle związanych z tym – gdzie powinno złożyć się wszystkie opisane powyżej dokumenty.

Pozwolenie na budowę, trzy egzemplarze: projektu zagospodarowania  terenu, projekt architektoniczno-budowlany

Inwestor w organie administracji architektoniczno-budowlanej powinien złożyć wniosek o pozwolenie na budowę wraz z trzema egzemplarzami projektu zagospodarowania terenu, jak i projekt architektoniczno-budowlany z wszelkimi opiniami, pozwoleniami oraz innymi dokumentami, o których mówi ustawa.

Projekt techniczny

Co z projektem technicznym? Te informacje należy przedłożyć w nadzorze budowlanym, gdy zgłaszane zostaje zakończenie budowy. Jednakże dokumentacja ta powinna zostać przygotowana przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych i przekazana kierownikowi budowy. Urząd nadzorujący ma prawo w każdej chwili od momentu rozpoczęcia budowy – wglądu do dokumentacji projektu technicznego. Dlatego, powinien on zostać wykonany w tym samym czasie, co projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany. 

Pozostałe dokumenty

Na trzech częściach dokumentacji projektowej cały proces nie kończy się, ponieważ do każdej z nich należy załączyć:

 • kopię decyzji o nadaniu projektantowi i projektantowi sprawdzającemu (jeżeli jest wymagany), uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt,
 • kopię zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualnego na dzień opracowania projektu – w przypadku projektanta – i sprawdzenia projektu – w przypadku projektanta sprawdzającego,
 • oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

Te elementy są dokładnie sprawdzane przez urzędników

Po złożeniu pełnej dokumentacji projektowej, inwestor lub wskazany przez niego na wniosku pozwolenia na budowę  – pełnomocnik,  oczekuje na otrzymanie decyzji o pozwoleniu na budowę domu lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego. Proces decyzyjny poprzedza szczegółowa analiza elementów wymienionych w ust. 1 art. 35 Prawa budowlanego, takich jak:

 • zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z: ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz ustaleniami uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej,
 • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami warunków technicznych,
 • kompletność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, w tym dołączenie: wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, kopii zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego z określonym w nim terminem ważności (dotyczący projektanta i projektanta sprawdzającego) oraz oświadczenia projektanta dotyczącego możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej,
 • posiadanie przez projektanta i projektanta sprawdzającego odpowiednich uprawnień budowlanych oraz aktualność zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Wersja papierowa i wersja elektroniczna

Różne formy dokumentacji projektowej - stacjonarna i online

Każdą część dokumentacji projektowej można przygotować w wersji papierowej lub elektronicznej.

W przypadku sporządzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego w postaci papierowej zatwierdzeniu podlegają po trzy egzemplarze tych projektów, z których jeden egzemplarz przeznaczony jest dla inwestora, jeden egzemplarz dla organu zatwierdzającego projekt oraz jeden egzemplarz dla właściwego organu nadzoru budowlanego.

W przypadku sporządzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego w postaci elektronicznej potwierdzenie polega na opatrzeniu projektów kwalifikowanym podpisem elektronicznym organu zatwierdzającego projekt. Zatwierdzony projekt przekazuje się inwestorowi.

Nieprawidłowości w dokumentacji projektowej

Zgodnie z ust. 3 art. 35 Prawa budowlanego w razie stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie określonym w ust. 1 organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada poprzez postanowienie, obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia. Następnie powinno się nanieść zmiany i ponownie złożyć całą dokumentację.

Dokumentacja projektowa domu – podsumowanie

Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej - podsumowanie Biuro Projektowe Bochnia

Od nowelizacji ustawy Prawo budowlane, funkcjonującej od 19 września 2020 roku zamiast całościowego projektu budowlanego zawierającego wszystkie branże wraz z projektem zagospodarowania terenu obecnie funkcjonują trzy części projektu: projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania działki i projekt techniczny. W przygotowaniu wszystkich materiałów, które pozwolą Ci na budowę domu, należy zgłosić się o pomoc czy poradę do osoby, która posiada wiedzę z zakresu Prawa budowlanego, a także wie, jak czytać mapy i ma pojęcie nt. projektów technicznych. Wypełniona odpowiednio dokumentacja projektowa, pozwala na szybkie i bezproblemowe osiągnięcie celu, jakim jest – rozpoczęcie budowy wymarzonego domu. Szczegółowe informacje z całej procedury przygotowywania dokumentacji projektowej są dostępne w Ustawie Prawo budowlane.

Zainteresować Cię może również:

Przebudowa Domu Biuro Projektowe J2S Bochnia Kraków Architektura

Przebudowa domu: formalności, koszty i wytyczne. Buduj świadomie!

Przebudowa domu: formalności, koszty i wytyczne. Buduj świadomie!

Przebudowa domu, to proces, który może być reakcją na potrzeby użytkowników mających do dyspozycji istniejącą zabudowę ale pragnących dokonania w niej zmian. Pojawia się ona, gdy rośnie zapotrzebowanie, np. na nowe funkcje w domu lub, gdy życie pokazało rogi i użytkownicy budynku potrzebują dostosować go na nowo, by stworzyć wygodną, bezpieczną przestrzeń dla osób niepełnosprawnych. To także możliwość, aby zmienić układ funkcjonalny pomieszczeń, w celu ich unowocześnienia, jak i dopasowania do aktualnego trybu życia. Są to też działania, dzięki którym można zwiększyć ilość docierającego światła dziennego do wnętrz domu, poprzez poszerzenie lub stworzenie nowych otworów okiennych. Nie da się też pominąć coraz częściej widocznego trendu związanego z przebudową i dostosowaniem domów starych na nowe, jednak z zachowaniem ich stylu, klimatu. Przebudowa domu pozwala zmienić budynek w zakresie jego istniejącej bryły oraz przystosować go do aktualnych potrzeb użytkowników – tych funkcjonalnych, jak i estetycznych. Sprawdź dalszą część tekstu i przekonaj się, co jest potrzebne do zrealizowania przebudowy domu oraz poznaj informacje, które pozwolą Ci podjąć decyzję czy jest to dla Ciebie najlepsza z dostępnych możliwości projektowych.

Spis treści

 1. Czym dokładnie jest przebudowa domu?
 2. Przebudowa domu na zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?
 3. Przypadki, gdy konieczne jest pozwolenie na budowę
 4. Rozbudowa domu = przebudowa domu
 5. Przebudowa domu – wymagane dokumenty
 6. Projekt przebudowy domu, a koszty
 7. Przebudowa starego domu
 8. Podsumowanie – przebudowa

To, w co należy się uzbroić podczas trwania przebudowy domu, to zdecydowanie – cierpliwość. W końcu ilość elementów, które należy złożyć w jedną całość jest naprawdę spora. Czy warto? To zależy od naszego celu, podejścia i mobilizacji. Poziom trudności całego przedsięwzięcia w dużym stopniu zależy od tego, czy trzeba będzie starać się o pozwolenie na budowę czy też wystarczy samo zgłoszenie, by dokonać przebudowy domu jednorodzinnego.

Przebudowa domu definicja, co to dokładnie jest

Czym dokładnie jest przebudowa domu?

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawa budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) – „Przebudowa, to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak:

 • kubatura,
 • powierzchnia zabudowy,
 • wysokość budynku,
 • długość budynku,
 • szerokość budynku bądź
 • liczba kondygnacji”.

Działania związane z przebudową domu nie mogą ingerować, modyfikować obiektu, wpływać na przekształcenia jego wymiarów. To takie modyfikacje starego budynku lub całkowicie nowego, które odbywają się w obrębie istniejącej już bryły.

Przebudowa domu na zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Przebudowa domu, pozwolenie czy zgłoszenie

To najczęściej pojawiające się pytanie z zakresu przebudowy domu. Czy trzeba ubiegać się o pozwolenie na budowę przy przebudowie domu czy wystarczy samo zgłoszenie? Po 2015 roku wystarczy chęć przebudowy domu zgłosić do starostwa.

Jeżeli modyfikacji mieszczących się w definicji dot. przebudowy chcemy dokonać w obiektach do 35 m2, takich jak:

 • parterowe budynki gospodarcze do 35 m2,
 • domki letniskowe,
 • garaże,
 • altanki
 • szamba,
 • budynki związane z produkcją rolną.
 • wówczas także wystarczy złożyć zgłoszenie do starostwa. Nie trzeba w powyższych przykładach ubiegać się o pozwolenie na budowę.

Przypadki, gdy konieczne jest pozwolenie na budowę

W sytuacjach, gdy podczas robót przebudowy istnieją przesłanki, iż planowane prace mogą mieć większy obszar oddziaływania, aniżeli te wymienione w definicji przebudowy, wówczas najprawdopodobniej trzeba będzie ubiegać się o pozwolenie na budowę. W ramach rozwiania wątpliwości, warto skonsultować swoje plany z doświadczonym architektem, który przeanalizuje zasięg wymaganych prac, a także dokona inwentaryzacji obiektu oraz stworzy projekt przebudowy. Więcej informacji na temat pozwolenia na budowę domu znajduje się w artykule – Pozwolenie na budowę domu: ile to kosztuje, co jest potrzebne i jak długo to trwa?

Rozbudowa domu = przebudowa domu

Rozbudowa, a przebudowa domu nie jest tym samym. Bardzo często pojęcia te są mylone, co stanowi duży problem, zwłaszcza dla osób, które mają ściśle określony czas na wykonanie zaplanowanych prac. Czym różni się rozbudowa od przebudowy? Elementy te, zostały wymienione poniżej:

rozbudowa

 • cel: zwiększenie kubatury, zmiana powierzchni zabudowy domu, np. poprzez dobudowę nowej części budynku, 
 • pozwolenie na budowę: w większości przypadków jest ono wymagane,
 • plan miejscowego zagospodarowania przestrzeni: możliwe ograniczenia pod względem współczynników terenu utwardzonego i terenu biologicznie czynnego oraz intensywności zabudowy.

przebudowa

 • cel: dokonanie zmian w obrębie wskazanej bryły, bez wpływu na powierzchnię zabudowy domu, np. poprzez modernizację starego domu, wyburzenie ścian, przebudowy istniejących instalacji czy przegród konstrukcyjnych,
 • pozwolenie na budowę: opracowanie projektu przebudowy w świetle obowiązujących przepisów i w stosunku do zakresu projektu – wymagane jest rzadziej, zazwyczaj wystarcza zgłoszenie do starostwa,
 • plan miejscowego zagospodarowania przestrzeni: przebudowa rzadziej, niż rozbudowa ograniczona jest tego typu wytycznymi.

Masz wątpliwości co do swojego projektu przebudowy? Nic dziwnego, w końcu każdy dom i plan zmiany jest inny. Warto dopytać o wszelkie formalności w biurze projektowym lub w starostwie powiatowym. Więcej informacji o projektach przebudowy i rozbudowy znajduje się tutaj – J2S projekty przebudowy i rozbudowy.

Przebudowa domu – wymagane dokumenty

Zarówno wtedy, gdy przebudowa domu jednorodzinnego będzie zgłaszana lub proces ten wiązać się będzie z potrzebą uzyskania pozwolenia na budowę, należy przygotować dokumenty, takie jak:

zgłoszenie

 • dokumentacja fotograficzna + rysunki (warto dołączyć je do dokumentacji),
 • opis zakresu prac oraz sposobu ich wykonywania,
 • wskazanie lokalizacji budynku objętego zgłoszeniem przebudowy na kopii mapy, np. kopii mapy zasadniczej,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

pozwolenie

 • projekt architektoniczno-budowlany, jak i techniczny wszystkich branż objętych zakresem prac w budynku,
 • ekspertyza techniczna istniejącego obiektu,
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • sytuację stanu istniejącego terenu działki sporządzonego na kopii mapy (w przypadku zmian w zakresie instalacji zewnętrznych lub dodatkowego utwardzenia terenu – należy sporządzić projekt zagospodarowania terenu).

Projekt przebudowy domu, a koszty

Przebudowa domu jakie koszty

Koszt przebudowy domu, to bardzo indywidualna kwestia. Dlaczego? Ponieważ finanse na omawiany cel są uzależnione ściśle od rodzaju projektu, a dodatkowy wpływ na cenę mają planowane roboty budowlane, jak i materiały, które mają zostać wykorzystane na przebudowę domu.

Poniżej znajdują się średnie, przykładowe ceny za wybrane usługi w 2021 roku:

 • wykonanie zabudowy z płyt g-k – 85,00 zł/mb,
 • montaż drzwi wewnętrznych – 200,00 zł/szt,
 • obsadzanie parapetów – 120,00 zł/mb,
 • wyburzenie ścian – 140,00 zł/m2,
 • instalacja wod-kan – 190,00 zł/pkt,
 • zrywanie płytek PCV – 8,00 zł/m2,
 • montaż grzejnika – 250,00 zł/szt,
 • punkt oświetlenia górnego – 75,00 zł/pkt,
 • instalacja co – 190,00 zł/pkt.

Przebudowa starego domu

Przebudowa starego domu - wyzwanie, które się może opłacić! Biuro Projektowe J2S

Realizacje związane ze zmianą starego domu, jego przebudową bywają naprawdę przepiękne i opłacalne, głównie z punktu widzenia estetyki czy też otoczenia działki – uroków krajobrazowych. To trend, który w ostatnim czasie staje się coraz bardziej popularny. Ludzie dają domom drugie życie, a w zamian otrzymują klimatyczne wnętrza, których nie da się podrobić. Według nas, to świetny pomysł, jeśli chcemy mieć dom oryginalny, z historią, jednak czy zawsze każdy stary dom jest wart starań, czasu i ogromu włożonego wkładu pracy? Na co powinno zwracać się szczególną uwagę podczas podejmowania decyzji o przebudowie starego domu?

 1. Po pierwsze podkreślamy to, iż inwestując w stary dom należy mieć na uwadze fakt, że wiele istotnych elementów jest niewidoczna na pierwszy rzut oka. Bardzo ważne jest to, w jakim stanie są poszczególne przegrody konstrukcyjne (począwszy od fundamentów poprzez ściany piwnic, klatki schodowe, stropy, ściany kondygnacji nadziemnych, aż po konstrukcję więźby dachowej i poszycie dachu) oraz z czego zostały wykonane. Czy w domu jest pleśń i grzyb? Jeśli tak, to jest to niedobry znak, który wskazuje na dużą wilgotność w pomieszczeniach, złą wentylację, brak izolacji lub jej nieprawidłowe wykonanie. W przypadku podejrzenia braku izolacji lub jej błędnego wykonania (np. fundamentów) konieczne są dodatkowe czynności, jak np. odkopanie i osuszanie fundamentów, a następnie wykonanie nowej izolacji, co jest czynnością czasochłonną, generującą koszty związane z pracami ziemnymi. Analiza przegród konstrukcyjnych oraz dokonanie ekspertyzy technicznej pozwoli na podjęcie decyzji – czy warto dokonywać przebudowy istniejącej bryły, czy też jest to mało opłacalne działanie i lepiej rozebrać istniejący budynek, odbudować go w takiej samej formie ale przy użyciu nowoczesnych technologii oraz materiałów zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, jak i prawem budowlanym. 
 1. W jakim stanie są instalacje wewnętrzne i czy w ogóle występują? Decydując się na przebudowę starego obiektu należy mieć na uwadze znajdujące się w nim instalacje. Często słyszy się o przypadkach wybuchu pożaru spowodowanego zwarciem w starej instalacji elektrycznej, a nawet o katastrofach budowlanych związanych z nieszczelnością, np. instalacji gazowych. Podejmując się przebudowy starego budynku, warto mieć na względzie bezpieczeństwo własne i pozostałych jego użytkowników. Wymiana poszczególnych instalacji wymaga nierzadko mocnej ingerencji w przegrody konstrukcyjne obiektu, przez co proces przebudowy jest kosztowny. Sytuacja prezentuje się nieco inaczej, jeśli mamy do czynienia z budynkiem, w którym takie instalacje nie były prowadzone w bruzdach ścian, a jedynie po ich powierzchni. Należy tutaj zwrócić również uwagę na dostarczane do budynku – moce przyłączeniowe oraz stan instalacji zewnętrznych.  
 1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej najczęściej spowodowana nieszczelnością istniejącej stolarki. W przypadku starszych budynków często mamy do czynienia z systemem okien skrzyniowych, które obecnie nie znajdują zastosowania w nowych obiektach. Aktualnie producenci okien oferują stolarkę, która ma zminimalizować straty cieplne. Dostępna paleta barw oraz gabaryty okien i drzwi również skłaniają inwestorów do podjęcia decyzji o wymianie istniejącej stolarki na nową. Często za tym idzie zwiększenie otworów okiennych i drzwiowych. 
 1. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Często spotyka się zapis, że budynki objęte przebudową, nadbudową czy rozbudową podlegają zapisom i warunkom określonym przez miejscowy plan, jak dla budynków nowo realizowanych. Co to oznacza w rzeczywistości? Dokładnie to, iż prawo nie działa wstecz, i że należy dostosować budynek do obowiązujących przepisów z punktu widzenia, np. zagrożenia pożarowego, jak i zapisów miejscowego planu określających przykładowo możliwość lub zakaz użycia poszczególnych materiałów na elewacjach oraz poszyciu dachowym czy ich kolorystyce. Należy również pamiętać o warunkach technicznych. Może się okazać, że ze względu na zbliżoną odległość budynku względem granicy działki zaistnieje konieczność zamurowania otworów okiennych lub też wykonanie termoizolacji z materiału o podniesionych właściwościach przeciwpożarowych (utworzenie ściany oddzielenia pożarowego). 

Podsumowanie – przebudowa

Przebudowa starego domu podsumowanie

Zdecydowanie decyzja na temat przebudowy, a tym bardziej przebudowy starego domu nie jest prosta, zwłaszcza jeśli budynek wymaga dużego nakładu prac budowlanych i nakładów finansowych. Możliwe też, że obiekt, który chcemy przebudować jest zadbany – spełnia przepisy warunków technicznych, jak i prawa budowlanego, więc wydatki okażą się znośne, rozsądne. Każdy dom wymaga indywidualnego podejścia oraz poświęcenia mu czasu na dokładną analizę jego stanu, zagrożeń, szans. Warto takie przemyślenia poprzedzić rozmową z profesjonalistą, architektem, który na co dzień zajmuje się oceną projektów tego typu.

Zainteresować Cię może również:

Pozwolenie na budowę domu Architektura

Pozwolenie na budowę: ile to kosztuje, co jest potrzebne…

Pozwolenie na budowę: ile to kosztuje, co jest potrzebne i jak długo trwa?

Chcesz uzyskać pozwolenie na budowę? Dowiedz się, jakie dokładnie dokumenty są potrzebne przed samym rozpoczęciem budowy, co musisz dokładnie przygotować, kto może złożyć dokumenty, ile będziesz czekać od momentu złożenia wniosku, a także ile to wszystko może kosztować. Zbuduj swoją wymarzoną inwestycję świadomie, angażując w to, jak najmniej nerwów i stresu – przeanalizuj procedury, które trzeba przeprowadzić od A do Z i bądź na nie gotowy 🏠

Jeżeli w Twojej głowie nieustannie krążą pomysły związane z budową domu lub innego obiektu budowlanego, przez co realizujesz w niej różnorodne konstrukcje, myślisz nad ilością pokoi, stylem we wnętrzach i najbliższym otoczeniem budynku – musimy powiedzieć chwilowe stop ✋ Dlaczego? Oczywiście takie myśli i plany są potrzebne, właściwe i przyjemne, jednakże, by móc je prawnie zrealizować należy pochylić się nad mniej przyjemną kwestią, jaką są formalności związane z planowaną inwestycją. Poniżej znajdziesz spis treści, a w nim odwołania do akapitów z najważniejszymi tematami z zakresu pozwolenia na budowę. W przypadku wątpliwości oraz pytań – prosimy o kontakt z naszym biurem projektowym J2S.

Spis treści

 1. Podstawowe informacje, które należy sprawdzić przed rozpoczęciem budowy
 2. Dokumenty, które należy przygotować
 3. Gdzie należy złożyć wszelkie formalności?
 4. Wniosek o pozwolenie na budowę – kto może go złożyć?
 5. Pozwolenie na budowę, a koszty
 6. Czas oczekiwania na decyzję w sprawie budowy
 7. Dokumenty, które powinieneś otrzymać po wydaniu pozwolenia na budowę
 8. Jak długo obowiązuje otrzymane wydanie na budowę?
 9. Podstawa prawna pozwolenia na budowę
 10. Przeniesienie pozwolenia na budowę na inną osobę
 11. Informacje dodatkowe
 12. Pozwolenie na budowę: podsumowanie

Podstawowe informacje, które należy sprawdzić przed rozpoczęciem budowy

Jeżeli opracowanie projektu budowlanego zleciłeś biurze projektowemu, powinno się ono zająć całą procedurą związaną z pozwoleniem na budowę, jak i składaniem odpowiednich dokumentów. Jeśli samodzielnie chcesz dokonać wszelkich spraw formalnych lub zależy Ci na tym, by świadomie przejść przez cały proces związany z budową, to po pierwsze należy sprawdzić czy dla terenu, na którym znajduje się Twoja działka jest dostępny, tzw. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Na tym etapie możliwe są dwie, poniżej wymienione sytuacje.

 1. Teren działki pod inwestycję objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z którego możemy dowiedzieć się istotnych informacji na temat: przeznaczenia działki, możliwego sposobu jej zagospodarowania oraz tego, jakie parametry powinna mieć, i jakie warunki musi spełnić przedmiotowa inwestycja w nawiązaniu, m.in do rodzaju zabudowy, jej kubatury, wysokość czy lokalizacji.
 2. Dla wskazanego obszaru nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W takim wypadku należy wystąpić do starostwa powiatowego o warunki zabudowy, jakie będą obowiązywać dla konkretnej działki. 

Jeżeli istnieje plan zagospodarowania terenu (opcja 1), wówczas można wystąpić do odpowiedniego urzędu z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie trzeba składać dodatkowych dokumentów, aniżeli te wymienione w akapicie artykułu – Dokumenty, które należy przygotować. W sytuacji, gdy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie ma (opcja 2), potrzebna jest wówczas decyzja o warunkach zabudowy, o której dowiesz się więcej tutaj.

Informacje na temat zabudowy i zagospodarowania terenu otrzymasz w odpowiednim dla wskazanej działki – starostwie powiatowym.

Pozwolenie na budowę domu dokumenty

Dokumenty, które należy przygotować

Zrealizuj swoje plany o bezproblemowej budowie, w jak najkrótszym czasie. Poniżej znajduje się dokładna rozpiska dokumentów, które należy przygotować oraz złożyć po to, by uzyskać pozwolenie na budowę.

 1. Wniosek o pozwolenie na budowę. Możesz go pobrać tutaj, a także wziąć dokument ze starostwa powiatowego. W sytuacji, gdy dane nie zmieszczą się w dokumencie należy uzupełnić je w tzw. dokumencie informacji uzupełniających (do pobrania tutaj).
 2. Projekt zagospodarowania działki lub terenu w trzech egzemplarzach.
 3. Projekt architektoniczno-budowlany w trzech egzemplarzach.
 4. Projekt techniczny w trzech egzemplarzach (projekt techniczny nie podlega ocenie organu administracji architektoniczno-budowlanej wydającego pozwolenie na budowę, jednakże prawo budowlane przewiduje, że musi być on zgodny z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz z projektem architektoniczno-budowlanym),
 5. Zaświadczenie o uprawnieniach projektantów. Dokument powinien być wydany przez odpowiednią izbę samorządu zawodowego, a także być aktualny na dzień, w którym projekt domu został przygotowany.
 6. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wskazuje ono prawa do zarządzania terenem, gdzie ma powstać budynek. Pobierz je tutaj lub weź ze starostwa powiatowego.
 7. Decyzje o warunkach zabudowy. Więcej informacji na temat tej decyzji znajduje się tu.
 8. Potwierdzenie zapłaty. Ten dokument jest potrzebny wtedy, gdy budynek docelowy ma służyć w celach innych, aniżeli mieszkalne.

Warto mieć na uwadze, że starostwo powiatowe w nietypowych przypadkach może wymagać innych dokumentów, aniżeli te wymienione powyżej. Z tego powodu, warto przed przygotowywaniem formalności – skontaktować się z odpowiednim organem i potwierdzić wszelkie wymagane pisma potrzebne do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

Jeśli szukasz biura projektowego, które zagwarantuje Ci wsparcie na każdym etapie podczas uzyskiwania pozwolenia na budowę, a także przygotuje profesjonalny projekt, sprawdź propozycję biura J2S, w zakładce – projekty budowlane.

! W przypadku planów na budowę o celach komercyjnych – wymagane są dodatkowe dokumenty, których lista znajduje się tutaj.

Pozwolenie na budowę formalności

Gdzie należy złożyć wszelkie formalności?

I tu kłania się ulubiona odpowiedź w każdej branży, czyli – to zależy. W standardowym przypadku wszystkie formalności związane z kwestiami pozwolenia na budowę powinno załatwić się w starostwie powiatowym, do którego przynależy działka, jednakże istnieją pewne wyjątki. Jeżeli:

 • działka znajduje się w mieście na prawach powiatu, należy złożyć pozwolenie na budowę w starostwie powiatowym,
 • działka znajduje się w Warszawie, wniosek należy dostarczyć do urzędu dzielnicy,
 • działka zlokalizowana jest na tzw. obszarze o szczególnym statusie*, wówczas dokumenty powinno złożyć się do wojewody.

* Czym są obszary o szczególnym statusie? To przykładowo tereny, na których zlokalizowane są zakłady górnicze czy też morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne. Pełna lista obszarów o szczególnym statusie jest dostępna w art. 82 ust. 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).

Wniosek o pozwolenie na budowę – kto może go złożyć?

Pozwolenie na budowę, jak i inne dokumenty związane z tym tematem, powinien złożyć inwestor będący właścicielem planowanego budynku. Możliwe jest także składanie formalności poprzez pełnomocnika, osobę wyznaczoną przez inwestora do złożenia w jego imieniu dokumentów, jak i załatwienia spraw w starostwie powiatowym (pełnomocnikiem może być projektant).

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł. W sytuacji przekazania pełnomocnictwa mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu – opłata nie obowiązuje.

Pozwolenie na budowę, a koszty

W przypadku, gdy celem jest uzyskanie pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego, gdzie docelowo nie będzie prowadzona żadna działalność gospodarcza – koszt uzyskania wniosku jest bezpłatny. Sytuacja prezentuje się inaczej, gdy budynek ma służyć także innym celom, niż mieszkaniowe, przykładowo w części obiektu ma powstać warsztat samochodowy. Wówczas koszt usługi dotyczący pozwolenia na budowę wynosi 1 zł za m2 powierzchni użytkowej. Warto podkreślić, iż w drugim charakteryzowanym przypadku – nie może zostać pobrana kwota większa, niż 539 zł.

Formy płatności związane za usługę uzyskania pozwolenia na budowę

Istnieją dwie formy płatności związane ze złożeniem opisywanego wniosku:

 • gotówka,
 • przelew.

Podczas wizyty w starostwie powiatowym, bez problemu zapłacisz za wniosek w kasie. Jeśli chcesz skorzystać z formy online, należy zrobić przelew na konto właściwego organu i dołączyć do wniosku potwierdzenie zapłaty.

Pozwolenie na budowę a czas oczekiwania na decyzję

Czas oczekiwania na decyzję w sprawie budowy domu

Maksymalny czas oczekiwania związany z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę może wynieść do 65 dni kalendarzowych od momentu złożenia wniosku. Poniżej zostały wypisane sytuacje, w których termin ten może się znacznie wydłużyć.

 • Czas uzyskania decyzji może się zmienić gdy złożony wniosek będzie niekompletny. W takiej sytuacji urzędnik ma obowiązek poinformować osobę składającą dokumenty i wyznaczyć jej datę, do której powinna złożyć pełen zestaw wymaganych dokumentów, jak również, np. uzupełnić braki w dokumentacji projektowej.
 • Termin uzyskania pozwolenia na budowę może się wydłużyć, gdy wniosek okaże się niezgodny z przepisami prawa. Podobnie, jak w powyższym przykładzie – urzędnik ma obowiązek poinformować osobę składającą dokumenty i wyznaczyć jej datę, do której powinna poprawić wniosek.

Kara za przekroczenie 65 dni związanych z decyzji na budowę, wynosi 500 zł za każdy dzień zwłoki. Urząd płaci karę wojewodzie nadzorującemu urząd, który wydał decyzję.

Dokumenty, które powinieneś otrzymać po wydaniu pozwolenia na budowę

Udało Ci się uzyskać pozwolenie na budowę? To świetnie, teraz czas odznaczyć dokumenty, które powinien wydać urząd miasta lub urząd powiatowy.

 • Pozwolenie na budowę (powinno zostać przekazane poprzez pocztę).
 • Projekt budowlany z pieczątkami urzędu (pismo to, należy odebrać osobiście lub poprzez pełnomocnika).

! Przed rozpoczęciem budowy należy koniecznie złożyć wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy w starostwie powiatowym, w którym otrzymaliśmy pozwolenie na budowę wraz z przedłożeniem do wglądu ostatecznej prawomocnej decyzji zezwalającej na budowę przedmiotowej inwestycji, oraz czystego egzemplarza dziennika budowy. 

Zarejestrowany, ostemplowany dziennik budowy, odbieramy ze starostwa powiatowego, a następnie przekazujemy osobie odpowiedzialnej za kierowanie budową i mającą do tego uprawnienia, w celu uzupełniania go sukcesywnie – zgodnie z postępami prac na budowie.

Jak długo obowiązuje otrzymane wydanie na budowę?

Jeżeli uzyskana została zgoda na budowę od odpowiedniego organu, wówczas termin jej obowiązywania wynosi 3 lata. Jeżeli budowa zostanie przerwana, przerwa w trwaniu prac nie może trwać dłużej, niż termin otrzymania pozwolenia na budowę. Po upłynięciu tych trzech lat, nie jest także możliwe rozpoczęcie budowy (inaczej budowa traktowana jest jako samowola budowlana). W każdym z tych przypadków, po upłynięciu trzech lat należy na nowo wdrożyć procedurę związaną z otrzymaniem pozwolenia na budowę.

Podstawa prawna pozwolenia na budowę

Dokumentem wskazującym na wszystkie powyższe informacje, będącym podstawą prawną jest – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186).

Pozwolenie na budowę a przeniesienie własności

Przeniesienie pozwolenia na budowę na inną osobę

Twoje plany uległy zmianie i chcesz sprzedać obiekt, którego budowa rozpoczęła się? Taka modyfikacja jest możliwa, ponieważ prawo budowlane pozwala na przeniesienie pozwolenia na budowę na innego inwestora. W takim procederze wymaga się zgody osoby, na którą powinno zostać wydane nowe pozwolenie, musi ona także zaakceptować wszystkie postanowienia z wydanej decyzji.

Informacje dodatkowe

 • Od 1 lipca 2021 roku została wdrożona możliwość elektronicznego złożenia wniosku o pozwolenie na budowę poprzez stronę www.e-budownictwo.gunb.gov.pl. Wniosek i wytyczne dostępne są tutaj.
 • Jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę do 65 dni od momentu złożenia wniosku, wówczas organ wyższego stopnia wymierzy temu organowi, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

Pozwolenie na budowę: podsumowanie

Pozwolenie na budowę stanowi jeden z ważniejszych do zrealizowania kroków, jeżeli zależy Ci na postawieniu swojej inwestycji budowlanej zgodnie z prawem. Warto zadbać o wszystkie wymagane dokumenty i skupić się na ich wypełnianiu, gdyż takie podejście zbliży Cię do wydania pozytywnej decyzji na budowę od starostwa powiatowego. W przypadku, gdy nie chcesz zajmować się samodzielnie opisywanymi formalnościami, możesz wyznaczyć pełnomocnika, np. biuro projektowe, które zapewne już niejednokrotnie przechodziło przez proces uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Może zainteresować Cię także: