Dokumentacja projektowa - Biuro Projektowe Bochnia J2S Architektura

Dokumentacja projektowa: 3 podstawowe części – sprawdź to!

Dokumentacja projektowa: 3 podstawowe części – sprawdź to!

Zakres oraz wygląd dokumentacji projektowej został zmieniony ustawą Prawo budowlane z 13 lutego 2020 r. Nowy format opisywanej dokumentacji obowiązujący od 19 września 2020 r. ma m.in. wpłynąć na szybsze rozpatrywanie spraw w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę budynku. Czym dokładnie jest dokumentacja projektowa, co zawiera, i jak prawidłowo ją przygotować? Poniżej znajdują się szczegółowe odpowiedzi na zadane pytania, które pozwolą Ci na bezproblemowe oraz sprawne przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej.

Spis treści

 1. Czym jest dokumentacja projektowa?
 2. Projekt zagospodarowania działki lub terenu
 3. Projekt architektoniczno-budowlany
 4. Projekt techniczny
 5. Składanie dokumentacji projektowej
 6. Pozostałe dokumenty
 7. Te dokumenty są dokładnie sprawdzane przez urzędników
 8. Wersja papierowa i wersja elektroniczna
 9. Nieprawidłowości w dokumentacji projektowej
 10. Dokumentacja projektowa domu – podsumowanie

Czym jest dokumentacja projektowa?

Projekt budowlany - sprawdź jak powinna wyglądać kompletna dokumentacja robót budowlanych

Dokumentacja projektowa, to zbiór rysunków budowlanych i technicznych poszczególnych branż wraz z opisami. Zawierające wszystkie dane na temat działki oraz projektowanego budynku. Mówiąc dom wyobrażasz sobie przestrzenną formę, jednakże to zdecydowanie więcej elementów, aniżeli fundamenty, ściany, stropy  czy dach. Poprawnie sporządzona dokumentacja oprócz wskazania lokalizacji budynku na działce, branży architektonicznej i konstrukcyjnej zawiera również istotne informacje dotyczące instalacji sanitarnych czy elektrycznych.  Aktualnie dokumentację projektową zgodnie z art. 34 ust. 3 Prawa budowlanego dzieli się na trzy elementy, takie jak:

 1. projekt zagospodarowania działki lub terenu,
 2. projekt architektoniczno-budowlany,
 3. projekt techniczny.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu

Proces wykonania i odbioru robót - jak przebiega cały proces?

Projekt zagospodarowania terenu powinien posiadać wszystkie informacje dotyczące usytuowania obiektu na działce inwestora. W projekcie oprócz wskazania lokalizacji budynku na mapie do celów projektowych należy przedstawić w sposób graficzny oraz opisowy: odległości projektowanego budynku od istniejącej zabudowy i granic działki oraz istniejących sieci, elementy infrastruktury technicznej (istniejące sieci oraz przyłącza, a także projektowane przyłącza lub zewnętrzne instalacje) oraz obszar oddziaływania, np. w przypadku podłączenia instalacji kanalizacji sanitarnej do szamba. Należy również mieć na uwadze najbliższe otoczenie budynku, a w szczególności utwardzenie terenu oraz zachowanie powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub WZ. To istotne dane, mające wpływ na to, czy w pełni wykorzystany zostanie potencjał działki przy jednoczesnym spełnieniu przepisów warunków technicznych i prawa budowlanego, jak również zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub wydanych warunków zabudowy. To ważne, by projekt ten, został sporządzony przez doświadczoną osobę, która zna przepisy warunków technicznych i prawa budowlanego oraz jest w stanie przewidzieć ewentualną problematykę lokalizowania poszczególnych elementów na działce. 

Całe zagospodarowanie terenu nanoszone jest na mapie do celów projektowych. Na tym etapie wykonuje się zgodnie z art. 34. Prawa budowlanego:

 • określenie granic działki/terenu,
 • pomiar i analizę obszaru oddziaływania obiektu,
 • sposób odprowadzania/oczyszczania ścieków,
 • układ zieleni wraz ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych oraz wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,
 • usytuowanie, obrys i układy istniejących, projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, jak i urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym.

Sprawdź usługę projektów budowlanych od A do Z – wysokiej jakości, sprawnie i bezproblemowo.

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt architektoniczno-budowlany - sprawdź całość zakresu i formy projektu - J2S Biuro Projektowe Bochnia

Projekt architektoniczno-budowlany, to tzw. druga część w dokumentacji projektowej, stanowi on integralny element projektu budowlanego potrzebny do uzyskania zgody na budowę i uruchomienie robót budowlanych.

Oprócz ustalenia układu funkcjonalnego oraz zarysu bryły  na etapie tworzenia koncepcji projektowanego budynku rolą architekta jest przygotowanie dokumentacji projektowej branży architektonicznej w formie rysunków budowlanych i opisów. Podstawowy zakres projektu budowlanego branży architektonicznej zawiera takie rysunki, jak: 

 • rzut fundamentów (dobór rodzaju posadowienia budynku uzależniony jest również od opinii geotechnicznej i branży konstrukcyjnej),
 • rzut piwnic (jeżeli zakłada się je w projekcie),
 • rzut parteru,
 • rzuty pozostałych kondygnacji budynku (piętra, poddasza),
 • rzut więźby dachowej,
 • widok dachu,
 • przekrój podłużny i poprzeczny budynku, 
 • widoki wszystkich elewacji budynku, 
 • zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej.

Poniżej znajdują się wytyczne, które muszą znaleźć się w zakresie projektu architektoniczno-budowlanego:

 • układ przestrzenny oraz forma architektoniczna istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,
 • zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczba wydzielonych lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych,
 • charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych,
 • opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,
 • projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne, mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko – charakterystykę ekologiczną,
 • informacja o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych (w przypadku obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego),
 • informacja o minimalnym udziale lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, w tym starszych (w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych),
 • postanowienie udzielające zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, jeżeli zostało wydane.

Projekt techniczny

Formy projektu budowlanego, a projekt techniczny

Projekt budowlany, musi również posiadać projekt techniczny, który zawiera cały zasób informacji branży konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej wymaganej przez urząd, a służącej inwestorowi, kierownikowi budowy oraz wykonawcom inwestycji. Wskazuje on na zakres, metody, jak i sposób odpowiedniego wykonania planowanych robót, urządzeń czy czynności, bez których nie ma możliwości zrealizowania inwestycji.

Poszczególne branże zawierają zarówno część opisową, jak również rysunkową z graficznym przedstawieniem rozwiązań projektowych w budynku.

W celu zbliżenia się do uzyskania pozwolenia na budowę należy konkretnie i rzeczowo wykonać projekt techniczny, na podstawie którego można również oszacować koszty budowy obiektu. Co więcej, projekt ten jest nierzadko wykorzystywany na kolejnych etapach do sporządzenia, np. dokumentacji powykonawczej.

Projekt techniczny zawiera:

 • projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
 • charakterystykę energetyczną,
 • projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,
 • dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych (w zależności od potrzeb),
 • projekt branży sanitarnej,
 • projekt branży elektrycznej,
 • w zależności od potrzeb – w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej – oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych,
 • opinie, uzgodnienia, pozwolenia.

! Projekt techniczny musi być zgodny z projektem zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym

Jeśli zastanawiasz się nie nad budową, a nad przebudową, sprawdź sekcję – projekty przebudowy i rozbudowy. Znajdziesz tam najważniejsze informacje z tej kategorii.

Składanie dokumentacji projektowej

Co do składowych elementów dokumentacji projektowej pojawia się wiele pytań ściśle związanych z tym – gdzie powinno złożyć się wszystkie opisane powyżej dokumenty.

Pozwolenie na budowę, trzy egzemplarze: projektu zagospodarowania  terenu, projekt architektoniczno-budowlany

Inwestor w organie administracji architektoniczno-budowlanej powinien złożyć wniosek o pozwolenie na budowę wraz z trzema egzemplarzami projektu zagospodarowania terenu, jak i projekt architektoniczno-budowlany z wszelkimi opiniami, pozwoleniami oraz innymi dokumentami, o których mówi ustawa.

Projekt techniczny

Co z projektem technicznym? Te informacje należy przedłożyć w nadzorze budowlanym, gdy zgłaszane zostaje zakończenie budowy. Jednakże dokumentacja ta powinna zostać przygotowana przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych i przekazana kierownikowi budowy. Urząd nadzorujący ma prawo w każdej chwili od momentu rozpoczęcia budowy – wglądu do dokumentacji projektu technicznego. Dlatego, powinien on zostać wykonany w tym samym czasie, co projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany. 

Pozostałe dokumenty

Na trzech częściach dokumentacji projektowej cały proces nie kończy się, ponieważ do każdej z nich należy załączyć:

 • kopię decyzji o nadaniu projektantowi i projektantowi sprawdzającemu (jeżeli jest wymagany), uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt,
 • kopię zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualnego na dzień opracowania projektu – w przypadku projektanta – i sprawdzenia projektu – w przypadku projektanta sprawdzającego,
 • oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

Te elementy są dokładnie sprawdzane przez urzędników

Po złożeniu pełnej dokumentacji projektowej, inwestor lub wskazany przez niego na wniosku pozwolenia na budowę  – pełnomocnik,  oczekuje na otrzymanie decyzji o pozwoleniu na budowę domu lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego. Proces decyzyjny poprzedza szczegółowa analiza elementów wymienionych w ust. 1 art. 35 Prawa budowlanego, takich jak:

 • zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z: ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz ustaleniami uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej,
 • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami warunków technicznych,
 • kompletność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, w tym dołączenie: wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, kopii zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego z określonym w nim terminem ważności (dotyczący projektanta i projektanta sprawdzającego) oraz oświadczenia projektanta dotyczącego możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej,
 • posiadanie przez projektanta i projektanta sprawdzającego odpowiednich uprawnień budowlanych oraz aktualność zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Wersja papierowa i wersja elektroniczna

Różne formy dokumentacji projektowej - stacjonarna i online

Każdą część dokumentacji projektowej można przygotować w wersji papierowej lub elektronicznej.

W przypadku sporządzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego w postaci papierowej zatwierdzeniu podlegają po trzy egzemplarze tych projektów, z których jeden egzemplarz przeznaczony jest dla inwestora, jeden egzemplarz dla organu zatwierdzającego projekt oraz jeden egzemplarz dla właściwego organu nadzoru budowlanego.

W przypadku sporządzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego w postaci elektronicznej potwierdzenie polega na opatrzeniu projektów kwalifikowanym podpisem elektronicznym organu zatwierdzającego projekt. Zatwierdzony projekt przekazuje się inwestorowi.

Nieprawidłowości w dokumentacji projektowej

Zgodnie z ust. 3 art. 35 Prawa budowlanego w razie stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie określonym w ust. 1 organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada poprzez postanowienie, obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia. Następnie powinno się nanieść zmiany i ponownie złożyć całą dokumentację.

Dokumentacja projektowa domu – podsumowanie

Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej - podsumowanie Biuro Projektowe Bochnia

Od nowelizacji ustawy Prawo budowlane, funkcjonującej od 19 września 2020 roku zamiast całościowego projektu budowlanego zawierającego wszystkie branże wraz z projektem zagospodarowania terenu obecnie funkcjonują trzy części projektu: projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania działki i projekt techniczny. W przygotowaniu wszystkich materiałów, które pozwolą Ci na budowę domu, należy zgłosić się o pomoc czy poradę do osoby, która posiada wiedzę z zakresu Prawa budowlanego, a także wie, jak czytać mapy i ma pojęcie nt. projektów technicznych. Wypełniona odpowiednio dokumentacja projektowa, pozwala na szybkie i bezproblemowe osiągnięcie celu, jakim jest – rozpoczęcie budowy wymarzonego domu. Szczegółowe informacje z całej procedury przygotowywania dokumentacji projektowej są dostępne w Ustawie Prawo budowlane.

Zainteresować Cię może również: